این رتبه بندی براساس ۳۲ شاخص صورت گرفت.

سودآوری، فروش و بهره وری ساختار مالی و اطلاعات شفاف در صورتهای مالی حسابرسی شده، از جمله شاخص های رتبه بندی و قرار گرفتن بیمه معلم در لیست ۱۰۰ شرکت برتر می باشد.

نتایج این رتبه بندی در حضور وزیر صنعت و معدن اعلام شد.