عکس-های-زیبا-۴
از تو فقط یه دونه هست مراقب خود
۰۹۹
هرگز فورا بدبختی کسی را باور ن
c9fu7mwrishg
زیبایی و سادگی زندگی معمولی را
u2nnamed
هرگز منتظر “فرداى خیالى”
unn2amed
زندگى همهمه مبھمى از رد شدن خـ
۱۱۸۹۲۹
دعوا کن ولی با کاغذت! اگر از کس
۳۲۲۰۷۱۴۸۲۵۱۳۸۲۴۱۶۰۹۷۴۹۱۲۸۱۴۰۳۴۲۴۱۱۹۹۷۶
هر آنچه را در زندگی شماست،بپذی
۱۵۶۶۲۶۳۶۷
اگر می خواهید آرامش داشته باشی
un55named
وقتی خدا خودش گفته: با هر سختی
۶۳۵۲۸۲۳۲۸۳۶۲۷۱۶۱۵۸
روح کوچکت را وانسپار به غم تاب