۱۱۸۹۲۹
دعوا کن ولی با کاغذت! اگر از کس
۳۲۲۰۷۱۴۸۲۵۱۳۸۲۴۱۶۰۹۷۴۹۱۲۸۱۴۰۳۴۲۴۱۱۹۹۷۶
هر آنچه را در زندگی شماست،بپذی
۱۵۶۶۲۶۳۶۷
اگر می خواهید آرامش داشته باشی
۶۳۵۲۸۲۳۲۸۳۶۲۷۱۶۱۵۸
روح کوچکت را وانسپار به غم تاب
Home2
روزهای رفته، مثل چوب کبریتهای
unببnamed
انسان هیچوقت نباید دنیای خود ر
۵۲۵۱
وقتی مهماندارهای هواپیما آموز
۳۵۰۹۴۹_۱۳۷
آرامش خود را به هیچ کس و هیچ چی
۱۰۵۳۱۴۳۶۰۵۴۶۹۲۸۶۴۴۲۸
بگذار هر ثانیه ، حالِ تو خوب با
rvypplvb3ncm
زندگی را با سادگی زیبایش کن..