معمولا نگرانی انسان از حوادثی است که بدون اراده وی و به صورت ناگهانی برای خود و بستگان نزدیک وی پیش می آید. با توجه به فعالیت های روزانه و مشاغل افراد، بیمه های گوناگونی را می توان جهت رفع این نگرانی ها ارائه نمود. بیمه نامه حوادث، برای پوشش حوادث و وقایع گوناگون می باشد که ناشی از یک عامل خارجی است و خارج از اراده فرد رخ می دهد و می تواند منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت وی گردد.در صورت بروز هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه نامه، بیمه شده یا ذینفع می تواند به شرح زیر عمل نماید.مراتب را در اسرع وقت به بیمه گذار یا بیمه گر اعلام نماید.مدارک مورد نیاز را تهیه و جهت بررسی و پرداخت خسارت به بیمه گر تحویل نماید.شرکت بیمه گر با توجه به نوع خسارت رخ داده و شرایط قرارداد غرامت بیمه شده را محاسبه و پرداخت می نماید.

جبران برخی از خسارت ها به هیچ وجه در تعهد بیمه گر نیست. این خطرات عبارتند از :

۱-خودکشی یا اقدام به آن

۲-صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.

۳-مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان

۴-استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خوب آور بدون تجویز پزشک

۵-ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن

۶-هر نوع دیسک یا فتق بیمه شده

۷-بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

۸-فوت بیمه شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی نفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

۹-خسارت ناشی از برخی حوادث به دلیل عمل غیر قانونی بیمه شده از جمله نداشتن گواهینامه رانندگی مجاز یا معتبر با نوع وسیله نقلیه