کلیه طرح های عمرانی در بخش ساختمان از تاریخ شروع به کار تا زمان تحویل دائم تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند. در این بیمه انواع عملیات ساختمانی نظیر احداث سدها، فرودگاه ها، تونل ها، سیلوها، بیمارستان­ها، هتل ها، بندرسازی، اسکله سازی، ساختمان ایستگاه های فرستنده رادیو و تلویزیون و تاسیسات مخابراتی، ساختمان های مسکونی و تجاری و هر نوع عملیات ساختمانی دیگر تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرند.