در بیمه آتش سوزی خسارات مادیِ ناشی از آتش سوزی و انفجار و همچنین صاعقه وارد به کلیه امواد منقول و غیر منقول برای اشخاص حقیقی و حقوقی جبران می گردد.در این بیمه نامه، خسارت های ناشی از آتش سوزی، بر اساس مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذاران جبران خواهد شد. حداکثر ظرف پنج روزپس از وقوع حادثه،بیمه گذار موظف است به بیمه گر  اطلاع دهد و حداکثر ظرف ده روزپس از وقوع حادثه باید کیفیت حادثه، فهرست اشیای نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت  برای بیمه گر ارائه گردد.